Oferta » Zgodność z regulacjami RODO

Zgodność z regulacjami RODO

RODO, inaczej „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Poprzez wzrost zagrożeń typu - hacking, brak jednolitych regulacji, wzrost potencjału gospodarczego państw, monitorowanie, oszczędności, przetwarzaniu w chmurze wprowadzono nowe prawo unijne dotyczące ochrony danych osobowych, które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Tworzenie i wdrażanie zgodnych z prawem zasad ochrony danych osobowych w każdej organizacji jest bardzo złożone i wymaga dodatkowego wsparcia. Nowe prawo unijne dotyczące ochrony danych osobowych znacząco zwiększa wymagania bezpieczeństwa i odpowiedzialność firm w tym zakresie.

W ramach posiadanych kompetencji proponujemy naszym klientom usługę polegającą na doprowadzeniu do zgodności z obowiązującymi obecnie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, oraz przygotowanie Spółki na wejście w życie nowych przepisów Unii Europejskiej.

Usługa obejmuje 3 Etapy:

 • Etap 1 - Identyfikację zbiorów danych oraz analizę zgodności przetwarzania danych osobowych.
 • Etap 2 - wdrożenie i konfigurację systemu eSecure SecureVisio z modułem do zarządzania danymi osobowymi.
 • Etap 3 - wsparcie poprojektowe w zakresie technicznym i organizacyjnym dotyczące tematyki ochrony danych osobowych.

Dla kogo?

 1. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Unii Europejskiej.
 2. Podmioty spoza Unii Europejskiej oferujące swoje towary i usługi podmiotom i osobom na jej terenie.
 3. Posiadacze danych w chmurze.
 4. Przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem danych – archiwizowanie danych, niszczenie dokumentów, usługi kurierskie itp.

Korzyści

 1. Łatwe utrzymanie i sprawna aktualizacja dokumentacji zbiorów danych osobowych, zgodnie z wymaganiami regulacji GDPR.
 2. Wczesne wykrywanie podatności w systemach IT, gdzie znajdują się dane osobowe.
 3. Identyfikacja i szybka obsługa incydentów w systemach IT, gdzie znajdują się dane osobowe.
 4. Unikanie wycieku danych osobowych, unikanie kar i innych konsekwencji naruszeń bezpieczeństwa. 

 

 

Jak SecureVisio™ pomaga osiągnąć zgodność z GDPR?

 ZLOKALIZUJ

 DANE OSOBOWE

 • Elektroniczna dokumentacja zabezpieczeń systemów IT i zbiorów danych osobowych
 • Schemat klasyfikacji danych oraz narzędzia opisu lokalizacji danych wrażliwych w sieciach i systemach IT
 • Log Manager (SIEM) - centralna baza zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych w systemach IT

 KONTROLUJ

 PRZETWARZANIE

 • Sprawny, wygodny i przejrzysty sposób prowadzenia ewidencji przetwarzanych zbiorów danych osobowych w formie elektronicznej z możliwym zdalnym dostępem zawierającej:
  • wykaz zbiorów wraz z celem ich przetwarzania oraz kategoriami danych w zbiorach;
  • określenie obszarów fizycznego przetwarzania zbiorów danych;
  • opis zastosowanych zabezpieczeń fizycznych;
  • wykaz programów i systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych osobowych
 • Centralny rejestr zbiorów danych osobowych- niezbędne narzędzie każdego ABI umożliwiające prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI, zgodnego z rozporządzeniem MAiC z 11.05.2015 r.
 • Ewidencja osób upoważnionych wraz z możliwością generowania upoważnień oraz oświadczeń o poufności;
 • Analiza/szacowanie ryzyka wraz z oceną skutków dla ochrony danych osobowych (Data Protection Impact Assessment);
 • Rejestr incydentów zgodny z wymogami rozporządzenia MAiC 11.05.2015 r.
 • Centralne prowadzenie dokumentacji (polityk, instrukcji, załączników itp.);
 • Ewidencja udostępnień danych osobowych;
 • Łatwy nadzór nad szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych;
 • Użyteczne narzędzia audytowania systemu ochrony danych osobowych;
 • Rozliczalność działań w module dzięki przypisanym uprawnieniom związanym z ochroną danych osobowych.

 KONTROLUJ

 DOSTĘP

 DO DANYCH

 OSOBOWYCH

 • Integracja z zabezpieczeniami technicznymi oraz narzędziami SIEM, NBA i UEBA w celu identyfikacji incydentów
 • Automatyczne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa dotyczącymi danych osobowych
 • Adaptacyjne reguły korelacji SIEM wykrywają wyrafinowane ataki zagrażające danym osobowym
 • Narzędzia powiadamiania o wystąpieniu krytycznych incydentów

 IDENTYFIKUJ

 I ZARZĄDZAJ

 RYZYKIEM

 • Automatyczne zarządzanie ryzykiem, w tym Business Impact Analysis
 • Narzędzia audytowania bezpieczeństwa i modelowania zagrożeń
 • Automatyczne zarządzanie podatnościami, w tym integracja z bazą CVE i skanerami podatności
 • Narzędzia powiadamiania o wystąpieniu krytycznych podatności

 


RODO - kompetencje

 1. eSecure
« powrót